Obaveštenje o ispitnom roku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika

11. Jul 2018.

Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 6. septembra 2018. godine kada će biti održan pismeni deo ispita. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine.

Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom na adresu:
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:
fotokopiju očitane lične karte dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome);
dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom jer će po izvršenoj prijavi kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun PKS dostavlja na elektronsku adresu mejl koji kandidat navede u prijavi i izvršenoj uplati).

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, neophodno je da priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).
Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV).

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544p=0&/Profesionalni upravnik / Raspored polaganja pismenog dela - i to najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu će svi kandidati biti obavešteni mejlom.
Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0&/Profesionalni upravnik / Raspored polaganja usmenog dela .
PKS moli kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu radi identifikacije.
Ispit se sastoji iy pismenog i usmenog dela, a polažu se četri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po 10 za svaku tematsku oblast.Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100.Pismeni deo ispitatraje najduže 120 minuta.
Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.
Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo ispita.
Usmeni deo ispita ima najmanje po tri pitanja iz svake tematske oblasti.

2018 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage