Skupština komore Užice usvojila Sporazum o komorskom sistemu

27. Maj 2015.

U Regionalnoj privrednoj komori Užice 26.05.2015. godine održana je 7. sednica Skupštine komore na kojoj je jednoglasnom odlukom usvojen Sporazum o komorskom sistemu.

Time je doneta odluka o pristupanju Regionalne privredne komore Užice jedinstvenom komorskom sistemu u Srbiji.Potpisivanje ovog Sporazuma inicirala je Privredna komora Srbije početkom maja meseca ove godine.

Ovo je dokument od posebnog značaja za razvoj komorskog sistema u našoj zemlji i za unapređenje komorskih usluga.
Sporazum je prema nadležnostima iz Statuta razmatrao najpre Upravni odbor komore Užice na sednici koja je održana 18.05.2015. godine.
Predlog Upravnog odbora je bio da Skupština usvoji ovaj Sporazum uz inicijativu komori Srbije i nadležnom ministarstvu da se kod donošenja novog Zakona o privrednim komorama organizuje šira javna rasprava u kojoj će moći da učestvuju i izjasne se privrednici članice komore.
Razmatrajući Sporazum članovi Skupštine su ocenili da on postavlja osnov za komorsko povezivanje i osavremenjavanje usluga za članice, što je odavno bio jedan od primarnih zahteva privrede našeg regiona.
Obzirom da Sporazum o komorskom sistemu predviđa udruživanja svih 20 komora u Srbiji, to je i svojevrsna podrška reformi komorskog sistema u Srbiji prema austrujskom modelu obaveznog članstva u komorama.

Donošenje novog Zakona o privrednim komorama se očekuje do kraja ove godine, a njegovo stupanje na snagu od januara 2016. godine.
Prilikom donošenja odluke o usvajanju Sporazuma na Skupštini komore Užice je posebno istaknut značaj davanja većih ovlašćenja regionalnim privrednim komorama jer je to potrebno privredi za njeno efikasnije funkcionisanje.
Ocenjeno je da je šira javna rasprava kod usvajanja novog Zakona o komorama neophodna jer privredni subjekti očekuju da kroz predloge, primedbe i sugestije daju svoj doprinos da ovaj propis bude što jasniji, potpuniji i bolji.
Karakteristike i novine koje su sadržane u prihvaćenom Sporazumu o komorskom sistemu u Republici Srbiji su sledeće:
Predviđeni postupak potpisivanja Sporazuma je njegovo usvajanje na sednicama nadležnih organa u svih 20 privrednih komora u Srbiji.
Nakon toga sprovešće se potpisivanje Sporazuma od strane predsednika svih komora, koje je planirano da se realizuje do kraja maja 2015. godine.
Stupanje na snagu Sporazuma predviđeno je sa danom potpisivanja od strane predsednika privrednih komora, čime bi se realizovala ta aktivnost u roku koji je predviđen u Mapi puta.
Pravni osnov za donošenje Sporazuma je član 4 stav 2 sada važećeg Zakona o privrednim komorama kojim je predviđeno da se saradnja između komora ostvaruje u skladu sa posebnim aktom komore.
Komore koje se udruže čine jedinstveni komorski sistem u Republici Srbiji.
U jedinstvenom Komorskom sistemu članice su jednake u pravima i obavezama i imaju status pravnog lica.
Ciljevi udruživanja su potpuniji, efikasniji i racionalniji komorski sistem radi zaštite
interesa srpske privrede.
Delokrug rada predviđa 3 vida rada udruženih komora a to su:
- sopstveni delokrug rada( dosadašnji poslovi regionalnih komora)
- preneseni delokrug rada (u vezi sa javnim ovlašćenjima)
- poslovi od zajedničkog ineresa( dosadašnji poslovi saradnje sa PK Srbije)
Ostvarivanje prihoda prema Sporazumu podrazumeva novinu u uvođenju jedinstvene komorske članarine.
Visina komorskog doprinosa biće jedinstvena za sve komore članice, a jedinstveni komorski doprinos se uplaćuje na jedinstveni račun komorskog istema.
Učešće komora u raspodeli zajedničkog prihoda utvrdiće se na osnovu zajednički usvojenih kriterijuma koji se regulišu posebnim pravilnikom.
Plaćanje, kontrolu naplate i raspodelu jedinstvenog komorskog doprinosa vršiće
posebna Komisija komorskog sistema. Ova komisija formira se odlukom koju donosi Kolegijum predsednika komorskog sistema.
Princip solidarnosti predviđa da se pravilnikom o ostvarivanju prihoda bliže uredi
pružanje solidarne pomoći udruženim komorama po osnovu solidarnosti članu KS
( komorskog sistema).
Predviđeno pravilo je da ako komora članica ne posluje u skladu sa principima racionalnosti i ekonomičnosti nema pravo na pomoć od drugih članova KS.
Unutrašnja organizacija podrazumeva da se rad stručnih službi komora članica KS organizuju i uređuju samostalno u okviru zakona i Sporazuma.
Unutrašnja organizacija zasniva se u skladu sa unificiranom organizacionom šemom KS.
Izbori za tela i organe u KS vrše se u skladu sa unificiranim izbornim načelima.
Pri tome uslov za birana i imenovana lica je da to mogu biti samo privrednici iz reda privrednih subjekata koji uredno plaćaju komorski doprinos.
Vizuelni identitet je predviđen kao jedinstven vizuelni identitet komora u JKSS i on se sastoji od:naziva ,, Privredna komora,, ; grafičke oznake identiteta KS; knjige grafičkih standard KS zajedničke politike.
Sud časti, Stalni izbrani sud i jedinstveni Informacioni sistem predviđeni su u novom komorskom sistemu.
Komore članice imaće svoje Sudove časti sa međusobno usaglašenim pravilnicima o Sudovima časti.
Za rešavanje privrednih sporova članovi JKSS ugovaraće nadležnost Stalnih izbranih pojedinačnih sudova pri komorama članovima.
Pravilnici o radu Stalnih izbranih sudova i troškovi suđenja biće međusobno usaglašeni između komora članica i deo su zajedničke politike JKSS.
Predviđeno je da komore članice imaju jedan zajednički Informacioni sistem.
Za ostvarivanje ciljeva Sporazuma predviđeno je da se osnivaju 3 stalna kolegijalna tela i to su :
Kolegijum predsednika (koji imenuje telo za raspodelu i kontrolu naplate članarine); Kolegijum sekretara; Kolegijum direktora i sekretara udruženja, odbora i centara.
Kolegijumi se sastaju po potrebi, a najmanje jednom u dva meseca.
Način i metod rada pojedinačnih kolegijuma bliže se uređuje Poslovnikom o radu.
Kolegijalna i stalna ili povremena radna tela Poslovnikom bliže utvrđuju način i metod rada.
Imovina članova KS ima u Sporazumu posebnu regulativu.
Komore članovi KS raspolažu svojom imovinom na način uređen zakonom i Sporazumom.
Posebno je predviđeno da će organi članova KS preduzeti sve mere na:
a) identifikaciji imovine; b) evidenciji imovine; c) zaštiti imovine; d) upravljanju imovinom.
Rok važenja Sporazuma je da se on zaključuje na neodređeno vreme.
Član 7 Sporazuma o jedinstvenoj komorskoj članarini koja se uplaćuje na jedinstven račun primenjivaće se nakon donošenja novog Zakona o privrednim komorama.
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaće da važi raniji Sporazum o saradnji privrednih komora u RS od 1. aprila 2002. godine.
Odmah nakon potpisivanja Sporazuma uslediće njegova primena koja treba da donese novu efikasnost i jedinstvenost u radu svih privrednih komora u Srbiji.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage