Održan sastanak na temu Novine u carinskom poslovanju u 2017. godini

13. Mart 2017.

Povodom novina u primeni Carinske tarife za 2017 godinu i promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom, kao i aktuelne primene PEM konvencije, u Privrednoj komori Srbije-Regionalnoj privrednoj komori Zlatiborskog upravnog okruga, 09.marta 2017. godine je održan je stručni skup na temu Carinska tarifa za 2017.godinu i novine u primeni carinskih propisa.Predavači su bili predstavnici Ministarstvom finansija –Uprave carina.

461

Predrag Aleksić, načelnik Odeljenja za carinski sistem, je predstavio klјučne izmene Carinskog zakona koje su stupile na snagu početkom februara, kao i one odredbe koje će se primenjivati od 01. jula 2017. godine. Klјučne izmene sadržane u izmenama i dopunama Carinskog zakona mogu se podvesti pod sledeće: prenete su nadležnosti za rešavanje u drugostepenom upravnom postupku sa Uprave carina na Ministarstvo finansija, naknade za usluge carinskog organa koje su pripadale Upravi carina postaju takse i prihod budžeta R Srbije, precizirane su odredbe o carinskim povlasticama, ukida se mogućnost besplatnog ustupanja carinske robe državnim organima, propisuje se shodna primena propisa o inspekcijskom nadzoru na sprovođenje naknadne kontrole od strane Uprave carina, propisuje se obaveza Uprave carina da formira bazu podataka u kojoj će biti sadržani podaci u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine, uvećan je fiksni iznos kazne za carinske prekršaje za koje se izdaje prekršajni nalog.

Nadica Pantović, načelnik Odelјenja za carinsku politiku Ministarstva finansija, predstavila je prisutnim privrednicima Uredbu o usklađivanju carinske tarife za 2017. godinu kojom se vrši usaglašavanje nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu i daje transparentan prikaz preferencijalnih stopa za 2017. godinu u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini i vrši usaglašavanje naimenovanja i napomena.

Detalјe oko primene i izmene vezane za aktuelnu reviziju PEM-a (Pan-evro-mediteranske konvencije), u svom izlaganju iznela je Tatjana Stanić. Cilј PEM konvencije je da se definišu identična pravila o poreklu u svrhu kumulacije porekla za robu koja je predmet sporazuma o slobodnoj trgovini između strana ugovornica (Evropska zajednica, EFTA države, Farska ostrva, mediteranske zemlјe potpisnice „Barselonske deklaracije" i SAP zemlјe-zemlјe Zapadnog Balkana).

2018 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage