Organi Regionalne privredne komore

Stalni organi Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik Komore, Generalni sekretar Komore, Komisija za izbor i imenovanje organa odlučivanja u Komori i Sud časti pri Komori.

Komorom upravljaju njene članice, preko svojih predstavnika u organima i telima Komore.

Skupština Komore

Skupština Komore je najviši organ Komore i broji 25 predstavnika članica Komore.Predstavnike u Skupštinu Komore biraju članice Komore, po postupku koji sprovodi Komisija za izbor i imenovanje organa odlučivanja.Članovi Skupštine biraju se na mandatni period od 4 godine.

Izbori za članove Skupštine vrše se po kriterijumima: učešće u finansiranju Komore kao osnovni kriterijum, teritorijalna i granska zastupljenost, struktura članova (mala, srednja i velika), kao dopunski kriterijum.

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Komorom.

Članovi Upravnog odbora biraju se na mandatni period od 4 godine. Upravni odbor ima 11 članova, koje bira Skupština, na predlog predsednika Komore iz reda istaknutih privrednika i stručnjaka, uz poštovanje kriterijuma: učešće u finansiranju Komore, granska i teritorijalna zastupljenost.

Upravni odbor ima strukturu: 5 predstavnika velikih preduzeća, 4 predstavnika srednjih preduzeća i 2 predstavnika malih preduzeća.

Predsednik Komore je po funkciji član Upravnog odbora, i ne može biti biran za predsednika Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Komore koji vrši kontrolu zakonitosti rada Komore, sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Komore, kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja Komore i njene Stručne službe.

Nadzorni odbor čine predsednik Nadzornog odbora i 2 (dva) člana koje bira Skupština iz reda članica Komore, s tim što i predsednik i oba člana imaju po jednog zamenika, koji ne moraju biti predstavnici članice iz čijeg reda je izabran član.

Predsednik Komore

Predsednik Komore je organ predstavljanja, zastupanja i zaštite interesa Komore. Predsednik Komore je ovlašćeni predstavnik Komore kada se Komora pojavljuje u svojstvu poslodavca.

Predsednik Komore kao organ odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja pred Skupštinom komore i državnim organima.

Predsednika imenuje Skupština na predlog Upravnog odbora i bira se na mandatni period od 2 godine i svoje poslove obavlja volonterski.

Generalni sekretar

Generalni sekretar je organ odlučivanja, rukovodi i koordinira svim organizacionim oblicima rada Komore, uključujući i stručnu službu Komore.Generalnog sekretara imenuje Skupština na predlog koji daje Upravni odbor Komore.

Generalni sekretar se imenuje na mandat od 4 godine.

Komisija za sprovođenje izbora za organe odlučivanja u Komori

Komisija za sprovođenje izbora za organe odlučivanja u Komori ima 3 člana i 3 zamenika tih članova. Mandat komisije je 4 godine.Postupak za izbor organa u komori sprovodi se po kriterijumima i postupku koji je propisan odlukom Skupštine a u skladu sa Statutom komore.

Osnovni kriterijum za izbor članova u organe odlučivanja u Komori je učešće u finansiranju Komore a dopunski kriterijumi su: teritorijalna i granska zastupljenost i struktura članova (mala, srednja i velika preduzeća).

Pod teritorijalnom zastupljenošću podrazumeva se zastupljenost privrednih subjekata članica Komore sa područja opština koje Komora obuhvata.

Pod strukturom (mala, srednja i velika preduzeća) podrazumeva se kriterijum u skladu sa propisima o računovodstvu.

Sud časti

Sud časti se obrazuje pri Komori, kao nezavistan i samostalan organ, koji utvrđuje odgovornost i izriče mere zbog povrede poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama. Sud časti ima 5 članova koje čine predsednik, zamenik predsednika i još troje sudija. Sudije suda časti bira Skupština Komore iz redova stručnjaka članica Komore, sudija trgovinskih sudova, naučnih i javnih radnika sa fakulteta i drugih institucija koje se bave problemima poslovnih odnosa u privredi.

Mandat suda časti je 4 godine.

Oblici organizovanja rada u Komori

Radi ostvarivanja i zaštite interesa svojih članica, a u cilju izvršenja određenih zadataka i poslova u vezi sa tim, saglasno delatnosti Komore, rad i delovanje članica u Komori organizuje se u okviru: udruženja, odbora, grupacija, centara, saveta, zajednica i drugih oblika organizovanja.

Stalna pomoćna tela u Komori su odbori kojih ima 9 a koje bira Upravni odbor na predlog predsednika Komore, i to su:

 1. Odbor za industriju- po granama industrije: metalna, hemijska i tekstilna
 2. Odbor za energetiku,saobraćaj,telekomunikaciju i veze
 3. Odbor za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 4. Odbor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
 5. Odbor za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i preradu drveta
 6. Odbor za izvoz-uvozi ekonomske odnose sa inostranstvo
 7. Odbor za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
 8. Odbor za građevinarstvo i indiustriju građevinskog materijala
 9. Odbor za nauku, obrazovanje, pronalazaštvo i inovacije.

Broj članova Odbora, njihov sastav, način i postupak izbora utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

Mandat izabranih članova Odbora kao stalnih radnih tela za privredu traje koliko traje mandat Upravnog odbora koji je izabrao Odbore i utvrdio njihov sastav.

Stručna služba Komore

Stručni poslovi u Komori za potrebe članica obavljaju se u Stručnoj službi Komore.

Poslovi u Stručnoj službi Komore obavljaju se u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Komore koji donosi Upravni odbor na predlog Predsednika Komore.

Finansiranje Komore

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se:

 1. Iz članarine
 2. Iz prihoda koje Komora ostvari obavljanjem delatnosti
 3. Od prihoda od imovine, dividendi i osnivačkih prava
 4. Od donacija, doprinosa, zadužbina i drugih prihoda
 5. Od emitovanja hartija od vrednosti.

Visinu članarine i osnovicu na osnovu koje se obračunava članarina, kao i način i rokove plaćanja utvrđuje Skupština Komore.

2017 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage