Organi regionalnih privrednih komora

Prema Zakonu o privrednim komorama ( Sl. glasnik RS broj 112 od 30.12.2015. godine), Statutu Privredne komore Srbije i Ugovoru o pripajanju Privrednoj komori Srbije sve regionalne privredne komore i privredna komora Beograda funkcionišu u sastavu jedinstvenog komorskog sistema i pristupile su Privrednoj komori Srbije.

Organi odlučivanja u regionalnim privrednim komorama su po zakonu, Statutu i odluci o obrazovanju regionalne privredne komore Parlament privrednika i direktor.

Pitanja nadležnosti i načina izbora parlamenta privrednika bliže su uređena Statutom Privredne komore Srbije (Sl.glasnik RS broj 39 od 15.04.2016. godine).

Parlament privrednika

Nadležnosti Parlamenta privrednika u regionalnim privrednim komorama i privrednoj komori glavnog grada su da bira članove Skupštine Privredne komore Srbije, i da razmatra uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, kao i da svoje stavove dostavlja Skupštini Privredne komore Srbije radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama.

Parlament privrednika može da ima po Statutu do 100 članova, što se određuje odlukom o obrazovanju, u skladu sa Statutom.

Članove Parlamenta privrednika biraju članovi komore u skladu sa Statutom na način utvrđen Pravilnikom o izborima organa i tela Komore, i odlukom o raspisivanju izbora.

Sastav članova Parlamenta privrednika čine članice komore koje uredno izvršavaju svoje članske obaveze i biraju se po teritorijalnom i granskom principu, tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede područja za čiju teritoriju je obrazovana regionalna privredna komora, odnosno privredna komora glavnog grada.

Parlament privrednika čine predstavnici članova Komore, koji imaju registrovano sedište na području za čiju teritoriju je obrazovana regionalna privredna komora, odnosno privredna komora glavnog grada.

Odlukom o raspisivanju izbora za Parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada koju je doneo Upravni odbor PK Srbije 02.01 broj 4/2 od 27.02.2017. godine utvrđeno je koliko članova broje parlamenti privrednika.

Za Regionalnu privrednu komoru Zlatiborskog upravnog okruga utvrđeno da parlament privrednika ima ukupno 35 članova tako da po teritorijalnom principu ima 18 članova, a po granskom principu ima 17 članova.

Parlament privrednika iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik i zamenik predsednika Parlamenta privrednika biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Rad Parlamenta privrednika uređuje se poslovnikom, koji donosi Upravni odbor PK Srbije.

Nadležnosti Parlamenta privrednika u regionalnim privrednim komorama su:

 • razmatra uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada;
 • proučava pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno privrednoj komori glavnog grada, prati pojave bitne za privredni život upravnog okruga i glavnog grada i vrši ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, glavnog grada i Srbije;
 • dostavlja stavove, predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru PKS radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama,
 • učestvuje u radu organa i tela Komore tako što bira članove Skupštine Komore, u skladu sa ovim statutom,
 • vrši periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;
 • podstiče razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, glavnog grada i Srbije;
 • stara se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika.

Direktor komore

Prema Statutu PK Srbije direktora regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada bira Upravni odbor PKS, na predlog predsednika, uz konsultaciju sa parlamentima privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada.

Direktor se bira na četiri godine i može biti ponovo biran.

Za direktora može biti izabrano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mestima i nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Direktora razrešava Upravni odbor na predlog predsednika.

Direktor za svoj rad odgovara parlamentu privrednika, Upravnom odboru i predsedniku.

Nadležnosti direktora su sledeće:

 1. priprema sednice parlamenta privrednika i obezbeđuje sprovođenje njegovih odluka;
 2. organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje stručnih poslova u regionalnoj privrednoj komori, odnosno privrednoj komori glavnog grada i preduzima mere za unapređivanje tih poslova;
 3. predlaže finansijski plan i plan rada regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada i odgovora za njihovo sprovođenje;
 4. organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa upravnim okruzima, organima lokalne samouprave, odnosno organima glavnog grada;
 5. ostvaruje saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i asocijacijama u sklopu realizacije projekata;
 6. ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i poslodavaca na lokalnom nivou;
 7. potpisuje službena akta u okviru svog delokruga rada;
 8. obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsednik Komore.

Drugi oblici organizovanja rada u PK Srbije i regionalnim privrednim komorama (udruženja, grupacije i sekcije)

Radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od interesa za određeni deo privrede na području za čiju teritoriju su obrazovane regionalne privredne komore i privredna komore glavnog grada, članovi Komore se u tim privrednim komorama mogu neposredno povezivati u grupacije, i u druge uže oblike organizovanja.

Prema Statutu PKS u jedinstvenom komorskom sistemu osnovni oblik organizovanja i rada članova Komore u PK Srbije su granska udruženja koja se formiraju radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.

Upravni odbor PKS donosi odluku o osnivanju i ukidanju udruženja za grane privrede, u skladu sa interesima privrede u celini.

Članovi udruženja mogu biti i preduzetnici, prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, sa istim pravima i obavezama kao i drugi članovi organizovani u određeno udruženje.

Prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju članovi Komore se organizuju u granska udruženja radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja.

Udruženje se organizuje za jednu ili više grana ili grupa, odnosno podgrupa privrede kao sektorski oblik organizovanja rada za pojedine oblasti privrede.

Članovi Komore mogu biti organizovani u više udruženja, vodeći pri tome računa o interesima, potrebama i reprodukcionoj povezanosti, kao i o drugim činiocima za uspešno i efikasno poslovanje.

U sektorima po granama privrede gde su formirana udruženja dalji oblik organizovanja članica su grupacije po različitim vrstama proizvodnje, prerade i uslugama.

Radi ostvarivanja primarnih ciljeva udruživanja i povezivanja, prema potrebama članica komore u okviru grupacija udruženjae na granskom i regionalnom principu u regionalnim privrednim komorama i privrednoj komori glavnog grada, mogu se formirati i sekcije kao najrazuđeniji oblik komorskog organizovanja i delovanja članica.

Stručna služba regionalne privredne komore

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe organa Komore i ostalih oblika organizacije rada članova Komore, u PK Srbije, regionalnim privrednim komorama i privrednoj komori glavnog grada se obrazuju stručne službe.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komore je jedinstven opšti akt u celom komorskom sistemu za PK Srbije i za sve regionalne privredne komore u njenom sastavu i sastavni je deo Kolektivnog ugovora Privredne komore Srbije.

Organizacija stručnih službi se zasniva na interesima i potrebama članova Komore, sa ciljem efikasnog, stručnog i racionalnog izvršavanja poslova iz nadležnosti Komore.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage