O REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZLATIBORSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Regionalna privredna komora Užice

Privredna komora Srbije Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga sa skraćenim nazivom Privredna komora Srbije-RPK Užice, Dimitrija Tucovića 52 Užice funkcioniše u sastavu Privredna komore Srbije od 01.01.2017. godine kao jedan njen organizacioni deo i jedna je od 17 regionalnih privrednih komora u Srbiji koje su prema Zakonu o privrednim komorama (Sl. glasnik RS br.112/2015god.) ušle u sastav PK Srbije.

Ova privredna komora obrazovana je za područje opština: Užice, Bajina Bašta, Požega, Ivanjica, Arilje, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Kosjerić i Čajetina.

Komora obavlja poslove definisane Zakonom o privrednim komorama i Statutom PK Srbije.

Pripajanje Privrednoj komori Srbije

Postupajući po Zakonu o privrednim komorama Regionalna privredna komora Užice pristupila Privrednoj komori Srbije u sastavu jedinstvenog komorskog sistema.

Novi Zakon o privrednim komorama (Sl.glasnik RS broj 112 od 30.12.2015.godine) u punoj primeni je počev od 1.01.2017.godine.

Ugovor o pripajanju Privrednoj komori Srbije potpisan je 28.10. 2016.godine u Beogradu.

Time je Privrednoj komori Srbije pristupilo 17 regionalnih privrednih komora i Privredna komora Beograda.

Regionalna privredna komora Užice prestala da postoji kao samostalni pravni subjekat sa 31.12.2016. godine i brisana je iz Registra komora. Ona se tako pripojila Privrednoj komori Srbije, čime su sva prava i obaveze sa RPK Užice prešla na Privrednu komoru Srbije počev od 01.01.2017. godine.

Nakon sprovedenog postupka statusnih promena saglasno Zakonu o privrednim komorama i donetim odlukama o pristupanju jedinstvenom komorskom sistemu u Republici Srbiji sada postoje tri pravna subjekta u komorskom sistemu i to su: jedinstvena Privredna komora Srbije u daljem tekstu Komora (sa svojim organizacionim delovima regionalnim privrednim komorama i privrednom komorom glavnog grada), i dve privredne komore autonomnih pokrajina (Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Kosovo i Metohija).

O delatnosti Privredne komore Srbije-RPK Užice

Regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada, kao organizacioni delovi Privredne komore Srbije, obavljaju poslove po Zakonu o privrednim komorama i Statutu na području za čiju teritoriju su obrazovane.

Poslovi koje obavlja Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga su:

 1. Proučava pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, prati pojave bitne za privredni život na području regionalne privredne komore i vrši ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga i na privredu Republike Srbije;
 2. Podstiče razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga i Republike Srbije preko Parlamenta privrednika regionalne privredne komore kao i učešćem u radu organa i tela PK Srbije;
 3. Učestvuje u organizaciji javnih rasprava na području regionalne privredne komore o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i o predlogu mera ekonomske politike;
 4. Učestvuje u usaglašavanju i formulisanju stavova na nivou Komore o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i u definisanju mera ekonomske politike radi pokretanja inicijativa pred nadležnim državnim organima;
 5. Daje mišljenja na predloge odluka organa lokalne samouprave kojim se uvode dodatna finansijska opterećenja za privredu;
 6. Prati realizaciju pokrenutih inicijativa i izveštava privrednike o rezultatima;
 7. Usklađuje međusobne interese privrednika upravnog okruga;
 8. Podstiče poslovnu saradnju i poslovno povezivanje privrednika upravnog okruga;
 9. Po pozivu učestvuje u radu organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, nadležnih za poslove privrede;
 10. Sarađuje sa organima lokalne samouprave na definisanju i realizovanju razvojnih projekata okruga i opština u sastavu upravnog okruga;
 11. Pruža podršku organima lokalne samouprave u privlačenju investitora;
 12. Učestvuje u organizovanju lokalnih, regionalnih i prekograničnih privrednih skupova i manifestacija;
 13. Priprema projektne aplikacije i realizuje projekte po pozivima Evropske unije, međunarodnih organizacija, fondova i drugih stranih i domaćih institucija i organizacija, samostalno ili uz podršku Komore;
 14. Obavlja poslove javnih ovlašćenja i izdaje potvrde, uverenja i druge isprave;
 15. Vrši periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;
 16. Pruža privrednicima usluge i stručnu pomoć, radi poboljšanja i unapređivanja poslovanja;
 17. Obezbeđuje privrednicima pravovremene i kvalitetne poslovne informacije;
 18. Organizuje edukaciju (predavanja, seminare, specijalizovane kurseve) radi unapređenja znanja i veština privrednika;
 19. Stara se o negovanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i o poštovanju pravila dobrog poslovnog ponašanja;
 20. Stara se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika;
 21. Vrši i druge poslove od interesa za privrednike na području regionalne privredne komore;
 22. Obavlja i druge poslove koji su joj povereni od strane PK Srbije.

Članstvo u regionalnoj komori

Prema Zakonu o privrednim komorama od 01.01.2017. godine članovi Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji koja obuhvata područje deset opština: Užice, Bajina Bašta, Požega, Ivanjica, Arilje, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Kosjerić i Čajetina.

Regionalna privredna komora Užice

Način obezbeđenja sredstava za rad privrednih komora

Sredstva za rad PK Srbije obezbeđuju se od članarine, naknada za usluge i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje svojom odlukom Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju.

2019 Copyright by Regionalna privredna komora Užice. All rights reserved.
Member of Uzice.Net. Production: DataVoyage